home back home front

FLOW jongeren


FLOW

Welkom bij Flow-jongeren
Flow-jongeren organiseert gezellige bijeenkomsten voor hoogbegaafde jongeren.
Vind je het leuk om gelijkgestemden te ontmoeten, samen spellen te spelen en te discussieren, meld je dan aan (met toestemming van ouders/verzorgers).
Ook als het vermoeden bestaat dat je hoogbegaafd bent, ben je welkom.


Flow
Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert.
Belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.
Flow is een belangrijk concept in de zogenoemde positieve psychologie, waarvan Csikszentmihalyi (naast Martin Seligman) de belangrijkste proponent is.
Flow wordt zo genoemd omdat enkele personen die door Csikszentmihalyi werden geinterviewd voor zijn in 1975 verschenen boek over flow het bij wijze van metafoor hadden over een stroom die hen meevoerde. In die zin is de term flow niet gerelateerd aan de uitdrukking go with the flow, die betekent dat men zich conformeert aan hetgeen anderen doen.
Volgens Csikszentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door tenminste een aantal van de volgende acht kenmerken:
- Men heeft een duidelijk doel;
- Concentratie en doelgerichtheid;
- Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
- Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
- Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
- Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn net niet te moeilijk, maar wel heel uitdagend;
- Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
- De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Met flow vergelijkbare concepten en ervaringen zijn terug te vinden in oosterse spirituele tradities zoals het Boeddhisme en het Taoisme. Voorts kennen veel sporters flow uit eigen ervaring, bijvoorbeeld als ze een partij tennis spelen met een tegenstander die het uiterste van hen vergt.

Bron: WikipediaVisie
Erkenning - Herkenning
Veel hoogbegaafde jongeren hebben een actief leven, zijn zeer succesvol op school en zijn samen met vrienden en vriendinnen de wereld aan het ontdekken.
Echter, een aantal hoogbegaafde leerlingen ervaart een gebrek aan erkenning door het schoolsysteem en een gebrek aan herkenning van gelijkgestemden. De eerste symptomen bestaan uit isolement, motivatieproblemen, het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld, rebelsheid of gelatenheid.
Dit leidt vaak tot onderpresteren en kan zelfs leiden tot afstroom. De problemen ontstaan vaak door een discrepantie tussen wat het schoolsysteem aanbiedt en wat de hoogbegaafde leerling nodig heeft of nodig denkt te hebben. Deze mismatch is vaak al jaren gegroeid.
Daarnaast ervaart de hoogbegaafde leerling weinig herkenning en support van klasgenoten, vanwege een verschil in niveau en interesses. Deze twee knelpunten vragen om een opvang op bovenschools niveau op een veilige, neutrale locatie buiten het schoolgebouw.
Flow-jongeren stelt zich ten doel het welzijn van hoogbegaafde jongeren te verbeteren door het organiseren van een peergroup, om te ont-moeten.


Coaches
Marita van den Hout (ECHA Specialist in Educating the Gifted) en Lennart van Dijk (psycholoog, econoom).
Sinds 2008 begeleiden zij groepen hb leerlingen.

Contact
Aanmelden kan via; marita.van.den.hout@berenvanjouwweg.nl
Aan de inschrijving gaat een intake-gesprek vooraf. Hierin komt ook de ouderlijke bijdrage aan de orde.

Agenda
Alle even schoolweken op woensdag-avond van 19:00 tot 21:00, m.u.v. feestdagen. Tussentijds instromen is altijd mogelijk.

Locatie bijeenkomsten: De Amandelboom, Boomstraat 127, 5038 GP Tilburg